Małżeństwo

Sakrament małzeństwaPrzez małżeństwo rozumiemy przymierze, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz na rodzenie i wychowywanie potomstwa. Zawierane między ochrzczonymi zostało podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu.

Narzeczeni mają obowiązek zgłosić się do kancelarii parafialnej najpóźniej na trzy miesiące przed planowaną datą ślubu.

Ślub ważnie można zawierać tylko na terenie własnej parafii narzeczonego lub narzeczonej. Do ślubu w innych kościołach parafialnych wymagana jest specjalna zgoda własnego proboszcza narzeczonego lub narzeczonej (tzw. "LICENCJA"), którą można otrzymać dopiero po zakończeniu formalnego przygotowania do sakramentu małżeństwa.

Zgłaszając się po raz pierwszy do kancelarii narzeczeni przynoszą ze sobą następujące dokumenty:
- dowód osobisty
- aktualne świadectwo chrztu (nie starsze niż 6 miesięcy)
- świadectwo bierzmowania (jeżeli ten sakrament nie jest odnotowany na świadectwie chrztu)
- w przypadku wdowców akt zgonu poprzedniego małżonka
- świadectwo religii z ostatniej klasy

Przygotowanie duchowe i poprawne do małżeństwa obejmuje:

a. dwukrotną spowiedź - po zgłoszeniu zamiaru małżeństwa oraz w ostatnim tygodniu przed ślubem

b. udział w konferencjach przedmałżeńskich

c. trzy indywidualne spotkania w Poradni Rodzinnej

W ostatnim tygodniu przed ślubem narzeczeni wraz z dwoma świadkami zgłaszają się do kancelarii w celu spisania aktu ślubu przedstawiając następujące dokumenty:

a. indeks odbycia nauk przedmałżeńskich z adnotacją o spowiedziach przedmałżeńskiech

b. licencję, jeżeli związek zawierany jest poza własną parafią

c. zaświadczenie z USC uprawniające do tzw. ślubu konkordatowego lub odpis aktu wcześniej zawartego ślubu cywilnego.

Filmowanie i robienie zdjęć podczas uroczystości ślubnej podlega przepisom liturgicznym i powinno być wcześniej uzgodnione z duszpasterzem.